Other languages
Incontinence information in Dinka Thuɔŋjäŋ

Thiu thar ee Thuɔŋjäŋ

Thiu thar acie këwïc ku ee rot looi ërot bï lɛc ku ceth ya wëdbei kepɛ̈c. Tuaany thiu thar ee kɔc dɔm ëbɛ̈n pinynhom ciɛɛŋ kuɔ̈tiic, ku acï piɛth. Piathde anen tuɛny thiu thar aye yiɛ̈k ilac, ku ɣän juëëc yiic aye jääl acïn. Apäm kënëic yïn abï wël cï ke wariic ee Thuɔŋjäŋ yök ee rin bïk yïn kuɔny piöc alɔŋ piath alɛ̈nydu ku ŋiëc luɔɔi la roordu. Athör yith acï keek wariic ee thuɔŋdu yuc. Na wïc ku ba piŋ ee wëlkɛ̈ yiic, ka yï tuany kënë jam thar. odio

 

Incontinence is the unwanted and involuntary leakage of urine or faeces. It affects people from all cultures and it is not normal. The good news is incontinence can be treated, and in many cases cured. On this page you'll find information translated in Dinka to help you learn more about healthy bladder and bowel habits. Fact sheets are translated in your language. If you would prefer to listen to the information, click on the audio buttons.

 

"Thiu thar ee kërɛɛc lëu bï kɔc yɔ̈ɔ̈r guöp, ku aŋoot tök  ee ŋuanic kɔc rɛ̈ɛ̈r Australia aye kï yök. Acie yïn ërot.Kuɔɔny atɔ̈. Jam kek akïmdu wulɛ̈ cɔl Kuɔɔny Baai käk thiu thar ee nïmra kënëic tök, bɛ̈t, gueu, gueu, diäk, diäk, gueu, gueu, dhetem, dhetem/ 1800 33 00 66."


"Incontinence can be an embarrassing problem, yet 1 in 4 people living in Australia experience it. You are not alone. Help is available. Speak to your doctor or call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66."

 

- David Chiengkou


Telepun Kuɔɔny Baai käk Thiu thar: tök, bɛ̈t, gueu,diäk, diäk, gueu, gueu, dhetem, dhetem/1800 33 00 66

National Continence Helpline 1800 33 00 66


Wɛ̈t ba lueel

Ɣok anhiarku ku buk piŋ wɛ̈tduɔ̈n ba lueel. Yïn cɔl ɣok aŋic këduɔ̈n ye tak alɔŋ wël tɔ̈ apäm kënëic ëbɛ̈n. Ye ke tïŋ kepiɛth? Yeŋö lëu bï mat thïn? odio

We would love to hear your feedback. Please let us know what you think of this webpage. What could we improve?

Tuɔ̈c ɣok wɛ̈t ba lueel