Array ( [id] => 642 ) Factsheets in National Continence Helpline · Continence Foundation of Australia
Other languages

National Continence Helpline

Национална линија за помош со контролата на вршењето нужда

PDF

For more information please contact the National Continence Helpline 1800 33 00 66. If you have any English language difficulties you can contact the Helpline by using the telephone interpreter service. Call 13 14 50. At first, a person will answer the call in English, name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language, then tell them you want to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. Telephone interpreter services are provided free of charge to you.За повеќе информации јавете се на National Continence Helpline 1800 33 00 66. Ако имате потешкотии со англискиот јазик може да се јавите на истата телефонска линија за помош преку телефонската служба за преведување. Јавете се на 13 14 50. Најпрво, некој ќе одговори на англиски, кажете го јазикот кој го зборувате и чекајте на телефон. Вие ќе бидете поврзани со преведувач кој го зборува вашиот јазик, потоа кажете му дека сакате да се јават на National Continence Helpline на 1800 33 00 66. Чекајте на телефон да бидете поврзани и преведувачот ќе ви помага да разговарате со советник за контрола при одењето по нужда. Телефонската преведувачка служба е бесплатна за вас.